Toán Học

Khám phá đạo hàm của hàm số f(x)=ln^2 x với đáp án là 2e^2

Làm thế nào để tính đạo hàm của hàm số f(x) = ln^2 x?

Làm thế nào để tính đạo hàm của hàm số f(x) = ln^2 x?
Để tính đạo hàm của hàm số f(x) = ln^2 x, ta sử dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp. Theo quy tắc này, ta có công thức: (ln^2 x)’ = 2(lnx)(lnx)’.

Đầu tiên, ta tính đạo hàm của lnx. Đạo hàm của lnx theo quy tắc là 1/x.

Tiếp theo, ta sử dụng công thức (ln^2 x)’ = 2(lnx)(lnx)’ để tính đạo hàm của ln^2 x. Ta nhân hai với kết quả từ bước trước: (ln^2 x)’ = 2(lnx)(1/x) = 2(lne/x) = 2/e.

Vậy, đạo hàm của hàm số f(x) = ln^2 x là 2/e.

Bước đầu tiên để tính đạo hàm của f(x) = ln^2 x là gì?

Bước đầu tiên để tính đạo hàm của f(x) = ln^2 x là áp dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm số lôgarit tự nhiên. Quy tắc này cho biết rằng đạo hàm của ln x bằng 1/x.

Công thức tính đạo hàm của f(x) = ln^2 x là gì?

Công thức tính đạo hàm của f(x) = ln^2 x là (ln^2 x)’ = 2(lnx)(lnx)’, trong đó (lnx)’ là đạo hàm của lnx, được tính bằng 1/x theo quy tắc đạo hàm của hàm số lôgarit tự nhiên.

Giá trị của đạo hàm f'(x) của f(x) = ln^2 x tại điểm e là bao nhiêu?

Để tính giá trị của đạo hàm f'(x) tại điểm e, ta thay x = e vào công thức (ln^2 x)’ = 2(lnx)(lnx)’. Khi đó, ta có: f'(e) = 2(ln e)(1/e). Vì ln e = 1 và 1/e cũng bằng 1, nên giá trị của f'(e) là 2.

Như vậy, đạo hàm của f(x) = ln^2 x tại điểm e có giá trị bằng 2/e^2 phải không?

Không, giá trị của đạo hàm f'(x) tại điểm e không phải là 2/e^2 mà là 2.

Tổng kết, chúng ta đã xác định được đạo hàm của hàm số f(x) = ln^2 x là f'(x) = 2ln x / x. Đây là một công thức quan trọng để tính toán và phân tích các vấn đề liên quan đến hàm số này.

Dịch vụ liên quan

Có thể bạn quan tâm

Close
Hotline: 0984147246
Close